Profil spoločnosti Arch-AT, s.r.o.

Spoločnosť vznikla ako logický dôsledok spolupráce viacerých autorizovaných architektov a stavebných inžinierov. Pracujeme vo flexibilnom kolektíve pod vedením Ing. arch. Beáty Mikušovej, autorizovaného architekta a konateľa spoločnosti. Činnosť spoločnosti je orientovaná na tieto základné oblasti :
  • Architektonické služby v oblasti objektov a interiérov od predprojektovej prípravy – architektonických štúdií až po komplexné projektové dokumentácie
  • Územné plánovanie – spracovanie územných plánov, ich zmien a doplnkov, vypracovanie urbanistických štúdií, obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  • Inžinierska činnosť spojená s vydaním územného, stavebného, resp. kolaudačného rozhodnutia
  • Odborné poradenstvo a konzultačná činnosť